Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Tìm kiếm khả năng tương thích   Tìm kiếm khả năng tương thích  

Trang này cho phép bạn thực hiện tìm kiếm về tính tương thích hoặc không tương thích giữa nhiều phân tử. Bạn phải chọn các phân tử từ danh sách thả xuống và Stabilis sẽ xác minh tất cả các khả năng tương thích và không tương thích đã biết giữa các phân tử này, từ 2 đến 2, cũng như với các dung dịch truyền (NaCl 0,9%, Glucose 5%, dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, v.v.).


Phân tử 1 : Phân tử 2 :
Phân tử 3 : Phân tử 4 :
Phân tử 5 : Phân tử 6 :
Phân tử 7 : Phân tử 8 :
Phân tử 9 : Phân tử 10 :
Phân tử 11 : Phân tử 12 :
Phân tử 13 : Phân tử 14 :
Phân tử 15 : Phân tử 16 :


  Mentions Légales