Cập nhật lần cuối :
15/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4720  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Nuzyra (amadacycline - Full prescribing infomation. Paratek Pharmaceuticals updated May 2021.
Tài liệu trích dẫn : Paratek Pharmaceuticals 2021

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmCalcium chloride điện giải
Không tương thích + Dạng tiêmOmadacycline
Dạng tiêmCalcium glucoheptonate điện giải
Không tương thích + Dạng tiêmOmadacycline
Dạng tiêmCalcium gluconate điện giải
Không tương thích + Dạng tiêmOmadacycline
Dạng tiêmFolinate calcium Thuốc bảo vệ tế bào
Không tương thích + Dạng tiêmOmadacycline
Dạng tiêmLevofolinate calcium Thuốc bảo vệ tế bào
Không tương thích + Dạng tiêmOmadacycline
Dạng tiêmMagnesium chloride điện giải
Không tương thích + Dạng tiêmOmadacycline
Dạng tiêmMagnesium sulfate điện giải
Không tương thích + Dạng tiêmOmadacycline
Dạng tiêmOmadacycline Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 1 & 2 mg/mL 2-8°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 1 & 2 mg/mL 25°C Không rõ
24 Giờ
Không tương thích + Dạng tiêmCalcium chloride
Không tương thích + Dạng tiêmCalcium glucoheptonate
Không tương thích + Dạng tiêmCalcium gluconate
Không tương thích + Dạng tiêmFolinate calcium
Không tương thích + Dạng tiêmLevofolinate calcium
Không tương thích + Dạng tiêmMagnesium chloride
Không tương thích + Dạng tiêmMagnesium sulfate

  Mentions Légales