Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4729  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics15010208

đội nghiên cứu : Bangkok - Mahidol University, Faculty of Pharmacy, Bangkok
Các tác giả : Leanpolchareanchai J, Tangteerakoon P, Supapsophon P, Sukavatcharin S, Simaroj P, Suksiriworapong J.
Tiêu đề : Extemporaneous Preparation of 20 mg/mL Ganciclovir in Artificial Tears in Comparison with SterileWater for Ophthalmic Administration: Formulation and Stability Study.
Tài liệu trích dẫn : Pharmaceutics ; 15, 208. 2023

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ thẩm thấu Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Thuốc nhỏ mắtGanciclovir Thuốc kháng virus
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 100 mg
® = La Roche
Nước pha tiêm >> 5 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
84 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 100 mg
® = La Roche
Nước pha tiêm >> 5 mL
28-32°C Tránh ánh sáng
56 Ngày

  Mentions Légales