Cập nhật lần cuối :
18/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4710  
Loại : Poster
Biểu tượng.pdf
377Ko

đội nghiên cứu : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Các tác giả : D'Huart E, Sacrez M, Sobalak N, Vigneron J, Demoré B.
Tiêu đề : Etude de stabilité physico-chimique du Cabazitaxel Zentiva® en flacons après "ouverture" et en solutions diluées en poches en perfusion de 3 types.
Tài liệu trích dẫn : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Không có dữ liệu

  Mentions Légales