Cập nhật lần cuối :
04/08/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4669  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1016/j.neurom.2021.10.002

đội nghiên cứu : Angers - Institut de cancérologie de l’ouest - Paul Papin, Pharmacy Department
Các tác giả : Robert J, Sorrieul J, Dupoiron D, Jubier-Hamon S, Bienfait F, Visbecq A, Devys C.
Tiêu đề : Physicochemical Stability Study of the Morphine-Ropivacaine-Ziconotide Association in Implantable Pumps for Intrathecal Administration.
Tài liệu trích dẫn : Neuromodulation : 1-16. 2021

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmMorphine sulfate Thuốc giảm đau
Dạng tiêmRopivacain hydrochloride Thuốc gây tê
Dạng tiêmZiconotide acetate Thuốc giảm đau
Độ ổn định khi trộn lẫn
Synchromed® NaCl 0,9% 37°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Dạng tiêm Ropivacain hydrochloride 0,5 mg/ml
Dạng tiêm Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
14 Ngày
Synchromed® NaCl 0,9% 37°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Morphine sulfate 6 mg/ml
Dạng tiêm Ropivacain hydrochloride 8,5 mg/ml
Dạng tiêm Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
21 Ngày
Synchromed® NaCl 0,9% 37°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Dạng tiêm Ropivacain hydrochloride 8,5 mg/ml
Dạng tiêm Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
60 Ngày
Synchromed® NaCl 0,9% 37°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Dạng tiêm Ropivacain hydrochloride 0,5 mg/ml
Dạng tiêm Ziconotide acetate 2 µg/ml
60 Ngày

  Mentions Légales