Cập nhật lần cuối :
11/08/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4642  
Loại : Poster

đội nghiên cứu : Barcelone - Hospital General Universitario Vall d\'Hebron
Các tác giả : Larossa garcia M, Jimenez-Lozano I, Boix-Montanés A, Mallandrich Miret M, Clemente Bautista M, cabanas Poy M.J., Gorgas Torner
Tiêu đề : Compatibilidad en Y de atosiban y farmacois habitualmente utilizados en obstetricia.
Tài liệu trích dẫn : SEFH Congress (Virtual) October 2021 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmpicillin sodium Kháng sinh
Không tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml
Dạng tiêmAtosiban Khác
Không tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmAmpicillin sodium 10 mg/ml
Không tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 9 mg/ml
Tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmDexketoprofen 0,5 mg/ml
Tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmGentamicin sulfate 0,8 mg/ml
Tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml
Tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmMagnesium sulfate 0,5 mg/ml
Không tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmMetamizol sodium 20 mg/ml
Tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmMetoclopramide hydrochloride 0,1 mg/ml
Không tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmOmeprazole sodium 20 mg/ml
Tương thích 0,75 mg/ml + Dạng tiêmParacetamol 10 mg/ml
Dạng tiêmClindamycin phosphate Kháng sinh
Không tương thích 9 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml
Dạng tiêmDexketoprofen Thuốc chống viêm
Tương thích 0,5 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml
Dạng tiêmGentamicin sulfate Kháng sinh
Tương thích 0,8 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml
Dạng tiêmLabetalol hydrochloride Thuốc chẹn beta giao cảm
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml
Dạng tiêmMagnesium sulfate điện giải
Tương thích 0,5 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml
Dạng tiêmMetamizol sodium Thuốc giảm đau
Không tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml
Dạng tiêmMetoclopramide hydrochloride Thuốc chống nôn
Tương thích 0,1 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml
Dạng tiêmOmeprazole sodium Thuốc ức chế bơm proton
Không tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml
Dạng tiêmParacetamol Thuốc giảm đau
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmAtosiban 0,75 mg/ml

  Mentions Légales