Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4578  
Loại : Luận văn
Đường dẫn internet : http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2011/renaud.respaud_4309.pdf

đội nghiên cứu : Tours - Faculté de pharmacie, Innovation moléculaire et thérapeutique
Các tác giả : Respaud R.
Tiêu đề : Etude de stabilité de médicaments anticancéreux injectables : apports analytiques et pharmaceutiques
Tài liệu trích dẫn : 2011

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò tán xạ bay hơi (HPLC-ELSD)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Các sản phẩm phân hủy định lượng được và xác định được

Danh sách các chất
Dạng tiêmMethotrexate sodium Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Không 25 & 100 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Không 25 & 100 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Dạng tiêmPemetrexed disodium Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 25 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 25 mg/ml 22°C Tránh ánh sáng
14 Ngày

  Mentions Légales