Cập nhật lần cuối :
27/01/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4575  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=4910

đội nghiên cứu : Nouvelle Orléans - College of Pharmacy, Xavier University of Louisiana
Các tác giả : Pramar Y, Mandal T, Bostanian L, Le G, Morris T, Richard A.
Tiêu đề : Physicochemical and Microbiological Stability of Compounded Metronidazole Suspensions in PCCA SuspendIt.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ;25,2:169-175 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngMetronidazole Thuốc điều trị kí sinh trùng
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 2000 mg
® = ?
Steviol glycoside 95% 320 mg
Acesulfame kali 320 mg
Giảm độ đắng 0,32 mL
Hương chuối 2,4 mL
Suspendit® >>80 mL
25°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 4000 mg
® = ?
Steviol glycoside 95% 320 mg
Acesulfame kali 320 mg
Giảm độ đắng 0,32 mL
Hương chuối 2,4 mL
Suspendit® >>80 mL
25°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 2000 mg
® = ?
Steviol glycoside 95% 320 mg
Acesulfame kali 320 mg
Giảm độ đắng 0,32 mL
Hương chuối 2,4 mL
Suspendit® >>80 mL
5°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 4000 mg
® = ?
Steviol glycoside 95% 320 mg
Acesulfame kali 320 mg
Giảm độ đắng 0,32 mL
Hương chuối 2,4 mL
Suspendit® >>80 mL
5°C Tránh ánh sáng
180 Ngày

  Mentions Légales