Cập nhật lần cuối :
15/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4812  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Parkville - Monash University, Victorian College of Pharmacy
Các tác giả : Ponsonby-Thomas E, Lau C, Tan S, Salim M, Boyd B.J
Tiêu đề : Stability of extemporaneously prepared clofazimine oral suspensions
Tài liệu trích dẫn : J Pharm Pract and Res J Pharm Pract and Res(202 2024

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngClofazimine Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 600 mg
Macleods Pharmaceuticals®
Orablend SF® >> 60 mL
17-21°C Tránh ánh sáng
60 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 600 mg
Macleods Pharmaceuticals®
Orablend SF® >> 60 mL
4°C Tránh ánh sáng
28 Ngày

  Mentions Légales