Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4782  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1007/s40268-023-00433-7

đội nghiên cứu : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Các tác giả : Tak M, Jeong H, Yun J, Kim J, Kim S, Lee Y, Park S-J.
Tiêu đề : In‑Use Stability of SB12 (Eculizumab, Soliris Biosimilar) Diluted in Saline and Dextrose Infusion Solution after an Extended Storage Period.
Tài liệu trích dẫn : Drugs R D ;23,4:363 - 375 2023

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+
Độ ổn định vật lý : 
Đếm tiểu phân Protein: Sắc ký theo loại cỡ Protein: Tán xạ ánh sáng động học 
Độ ổn định hóa học : 
điện di mao quản
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Các protein: hoạt tính sinh học bằng kĩ thuật enzyme

Danh sách các chất
Dạng tiêmEculizumab Khác
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Dung môi Glucose 5% Tạo thành Giảm độ ổn định
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 5 mg/ml 2-8°C Không rõ
90 Ngày
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 5 mg/ml 28-32°C Không rõ
72 Giờ
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,45% 5 mg/ml 2-8°C Không rõ
90 Ngày
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,45% 5 mg/ml 28-32°C Không rõ
72 Giờ
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 5 mg/ml 2-8°C Không rõ
90 Ngày
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 5 mg/ml 28-32°C Không rõ
72 Giờ
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,45% 5 mg/ml 2-8°C Không rõ
90 Ngày
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,45% 5 mg/ml 28-32°C Không rõ
72 Giờ
Biosimilar

  Mentions Légales