Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4778  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=5242

đội nghiên cứu : Toronto - The Hospital for Sick Children, Department of Pharmacy,
Các tác giả : Hook R, Neault A, Scharer D, Law S, Walker S.E, Ma N.H, Riss V.
Tiêu đề : Chemical stability of epinephrine 10 µg/mL doluted in 0.9% sodium chloride and stored in polypropylene syringes at 4°C and 25°C.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ; 27, 4: 347-351. 2023

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng C
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmEpinephrine hydrochloride Thuốc giống giao cảm
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 10 µg/ml 20-25°C Tránh ánh sáng
12 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 10 µg/ml 4°C Tránh ánh sáng
56 Ngày

  Mentions Légales