Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4776  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/ 10.3390/pharmaceutics15082143

đội nghiên cứu : Poznan - Faculty of Pharmacy
Các tác giả : Tomczak S, Chmielewski, M, Szkudlarek J, Jeliinska A.
Tiêu đề : Antiemetic Drugs Compatibility Evaluation with Paediatric Parenteral Nutrition Admixtures.
Tài liệu trích dẫn : Pharmaceutics ; 15: 2143. 2023

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmDexamethasone sodium phosphate Thuốc chống viêm
Tương thích 0,08 mg/ml + Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (có lipids)
Dạng tiêmHydrocortisone sodium succinate Thuốc chống viêm
Tương thích 0,98 mg/ml + Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (có lipids)
Dạng tiêmOndansetron hydrochloride Thuốc chống nôn
Tương thích 0,02 mg/ml + Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (có lipids)

  Mentions Légales