Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4773  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

đội nghiên cứu : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Các tác giả : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Tiêu đề : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Tài liệu trích dẫn : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đếm tiểu phân 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Khối phổ (HPLC-MS)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Đo lường độ thẩm thấu 
Các nhận xét : 
Các sản phẩm phân hủy định lượng được và xác định được

Danh sách các chất
Dạng tiêmPancuronium bromide Thuốc khử cực giống cura
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Dung môi cụ thể 2 mg/ml 2-8°C Không rõ
912 Ngày

  Mentions Légales