Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4772  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://jpharmsci.org/article/S0022-3549(23)00247-2/fulltext

đội nghiên cứu : Québec - Université Laval, Ecole de Pharmacie
Các tác giả : Porlier A, Gagnon P-Y, Chénard V, Michael N-J, Simard C, Drolet B.
Tiêu đề : Stability of Opened Durvalumab (IMFINZI) Vials. The Beginning of the End of Costly Product Wastage?
Tài liệu trích dẫn : J Pharm Sci ; 112, 9: 2412-2418. 2023

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục Protein: Sắc ký theo loại cỡ Protein: Tán xạ ánh sáng động học 
Độ ổn định hóa học : 
Protein: Bản đồ peptid
Protein: sắc ký trao đổi ion
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Đo lường độ thẩm thấu 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmDurvalumab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Lọ đã qua sử dụng Không 50 mg/ml 20-25°C Ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ đã qua sử dụng Không 50 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
14 Ngày

  Mentions Légales