Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4766  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Bari - University of Bari Aldo Moro
Các tác giả : Spennacchio A, Assunta Lopedota A, Maria la Forgia F, Fontana S, Denora N, Lopalco A.
Tiêu đề : Stability of omeprazole extemporaneous oral solution in Chopin Base.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ;27,3:250-255 2023

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngOmeprazole sodium Thuốc ức chế bơm proton
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 100 mg
® = Farmalabor s.r.l.
Chopin base® >> 100 mL
4-8°C Tránh ánh sáng
110 Ngày

  Mentions Légales