Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4758  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

đội nghiên cứu : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Các tác giả : Schmidt J.P, Steppe M.
Tiêu đề : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
Tài liệu trích dẫn : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmMoxifloxacin Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Glucose 5% 1,6 mg/ml 22-23°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmNorepinephrine bitartrate Thuốc giống giao cảm
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 0,064 mg/ml 22-23°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmPiperacillin sodium / tazobactam Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 40 / 5 mg/ml 22-23°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Độ ổn định khi trộn lẫn
Nhựa polypropylen NaCl 0,9% 22-23°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Dạng tiêm Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Giờ
Nhựa polypropylen NaCl 0,45% Glucose 2,5% 22-23°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Dạng tiêm Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Giờ

  Mentions Légales