Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4750  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/ 10.3390/pharmaceutics15030755

đội nghiên cứu : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Các tác giả : Lebrat M, Bouattour Y, Gaudet C, Yessaad M, Jouannet M, Wasiak M, Dhifallah I, Beyssac E, Garrait G, Chennell P, Sautou V.
Tiêu đề : Development and Stability of a New Formulation of Pentobarbital Suppositories for Paediatric Procedural Sedation.
Tài liệu trích dẫn : Pharmaceutics ,15, 755. 2023

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Thuốc đạnPentobarbital Thuốc gây mê
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,07 g
2-8°C Tránh ánh sáng
288 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,06 g
2-8°C Tránh ánh sáng
288 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,05 g
2-8°C Tránh ánh sáng
288 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,04 g
2-8°C Tránh ánh sáng
288 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,861 g
Axít oleic 0,223 g
2-8°C Tránh ánh sáng
196 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,830 g
Axít oleic 0,253 g
2-8°C Tránh ánh sáng
196 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,801 g
Axít oleic 0,280 g
2-8°C Tránh ánh sáng
196 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,775 g
Axít oleic 0,304 g
2-8°C Tránh ánh sáng
196 Ngày

  Mentions Légales