Cập nhật lần cuối :
18/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4741  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Nouvelle Orléans - College of Pharmacy, Xavier University of Louisiana
Các tác giả : Pramar Y, Mandal T, Bostanian L, Kader C, Morris T, Graves R
Tiêu đề : Physicochemical and Microbiological Stability of Pyrimethamine in Paraben-free PCCA Base, SuspendIt.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ;27,2:160-168 2023

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngPyrimethamine Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 160 mg
® = ?
Suspendit® >> 80 mL
25°C Tránh ánh sáng
42 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 160 mg
® = ?
Suspendit® >> 80 mL
5°C Tránh ánh sáng
42 Ngày

  Mentions Légales