Cập nhật lần cuối :
15/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4740  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : MabThera 500 mg concentrate for solution for infusion. Summary of Product Characteristics Updated 07-Oct-2021
Tài liệu trích dẫn : Roche Products Limited 2021

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmRituximab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Không rõ
30 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 1 >> 4 mg/ml <30°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Glucose 5% 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Glucose 5% 1 >> 4 mg/ml 25°C Không rõ
12 Giờ

  Mentions Légales