Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4726  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Arsenic trioxide Mylan - Résumé des caractéristiques du produit
Tài liệu trích dẫn : Mylan 2023

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmArsenic trioxyde thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% ? mg/ml 15-25°C Không rõ
30 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% ? mg/ml 2-8°C Không rõ
30 Ngày

  Mentions Légales