Cập nhật lần cuối :
18/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4714  
Loại : Poster
Biểu tượng.pdf
629Ko

đội nghiên cứu : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Các tác giả : Vieillard V, Paul M
Tiêu đề : Etude de stabilité d'un biosimilaire du Bevacizumab dans les flacons et après dilution dans du NaCl 0.9% en poche de polyoléfine.
Tài liệu trích dẫn : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+
Độ ổn định vật lý : 
Đo độ đục Protein: Sắc ký theo loại cỡ Protein: Tán xạ ánh sáng động học 
Độ ổn định hóa học : 
Protein: sắc ký trao đổi ion
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Đo lường độ thẩm thấu 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmBevacizumab thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Không 25 mg/ml 20-25°C Tránh ánh sáng
15 Ngày
biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch lọ đã qua sử dụng Không 25 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
60 Ngày
biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 1,4 & 16,5 mg/ml 25°C Không rõ
3 Ngày
biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 1,4 & 16,5 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
biosimilar

  Mentions Légales