Cập nhật lần cuối :
28/02/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4709  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : XERAVA® (eravacycline) for injection, for intravenous use. HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION.
Tài liệu trích dẫn : Tetraphase Pharmaceuticals. 2021

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmEravacycline Kháng sinh
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ -20°C Tạo thành Phân hủy
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Nước cất pha tiêm 10 mg/ml 25°C Không rõ
1 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 10 mg/ml 25°C Không rõ
1 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 0,2 >>0,6 mg/ml 2-8°C Không rõ
10 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 0,2 >>0,6 mg/ml 25°C Không rõ
24 Giờ

  Mentions Légales