Cập nhật lần cuối :
21/02/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4700  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Tài liệu trích dẫn : AS Kalceks 2022

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmobarbital sodium Thuốc gây mê
Không tương thích + Dạng tiêmEsketamine
Dạng tiêmDiazepam Thuốc giải lo âu
Không tương thích + Dạng tiêmEsketamine
Dạng tiêmDoxapram hydrochloride Thuốc kích thích hô hấp
Không tương thích + Dạng tiêmEsketamine
Dạng tiêmEsketamine Thuốc gây mê
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ 4°C Tạo thành Giảm độ ổn định
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Không rõ
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa ethylene vinyl acetat NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Không rõ
48 Giờ
Không tương thích + Dạng tiêmAmobarbital sodium
Không tương thích + Dạng tiêmDiazepam
Không tương thích + Dạng tiêmDoxapram hydrochloride
Không tương thích + Dạng tiêmMethohexital sodium
Không tương thích + Dạng tiêmPentobarbital sodium
Không tương thích + Dạng tiêmPhenobarbital sodium
Không tương thích + Dạng tiêmThiopental sodium
Dạng tiêmMethohexital sodium Thuốc gây mê
Không tương thích + Dạng tiêmEsketamine
Dạng tiêmPentobarbital sodium Thuốc gây mê
Không tương thích + Dạng tiêmEsketamine
Dạng tiêmPhenobarbital sodium Thuốc chống động kinh
Không tương thích + Dạng tiêmEsketamine
Dạng tiêmThiopental sodium Thuốc gây mê
Không tương thích + Dạng tiêmEsketamine

  Mentions Légales