Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4691  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Các tác giả : Catry E, Colsoul ML, Closset Me, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Thiry E, Jamart J, Hecq JD, Galanti L.
Tiêu đề : Physical and Chemical Stability of Pharmaceutical Preparation of Bumetanide and Scopolamine.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ;26,3:248-254 2022

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng C+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục Soi kính hiển vi 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Khả năng chỉ báo độ ổn định không được đánh giá đầy đủ

Danh sách các chất
Dạng tiêmBumetanide Thuốc lợi tiểu
Dạng tiêmScopolamine hydrobromide Thuốc kháng muscarinic
Độ ổn định khi trộn lẫn
ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 2-8°C Không rõ
Dạng tiêm Bumetanide 0,0417 mg/ml
Dạng tiêm Scopolamine hydrobromide 0,0052 mg/ml
18 Ngày
ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 2-8°C Không rõ
Dạng tiêm Bumetanide 0,125 mg/ml
Dạng tiêm Scopolamine hydrobromide 0,0312 mg/ml
18 Ngày

  Mentions Légales