Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4681  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/0018578720973885

đội nghiên cứu : Rochester - St. John Fisher College, Rochester, NY, USA
Các tác giả : Chen P, Mar Z, Giannetti A, Hughes S, Gilbert J, Zhao F.
Tiêu đề : An Exploratory Study of a New Vancomycin Eye Drops Formulation for Extemporaneous Compounding.
Tài liệu trích dẫn : Hosp Pharm ; 57, 1: 69-75. 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Đo lường độ thẩm thấu 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Thuốc nhỏ mắtVancomycin hydrochloride Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Lọ thuốc tiêm 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Không rõ
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Lọ thuốc tiêm 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Không rõ
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Lọ thuốc tiêm 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Không rõ
28 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Lọ thuốc tiêm 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Không rõ
28 Ngày

  Mentions Légales