Cập nhật lần cuối :
18/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4673  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : 10.3390/pharmaceutics14010118

đội nghiên cứu : Clermont-Ferrand - Université d’Auvergne, Faculté de Pharmacie
Các tác giả : Barrieu M, Chennell P, Yessaad M, Bouattour Y, Wasiak M, Jouannet M, Le Basle Y, Sautou V.
Tiêu đề : Physicochemical Stability of a Novel Tacrolimus Ophtalmic Formulation for the Treatment of Ophtalmic Inflammatory Diseases.
Tài liệu trích dẫn : Pharmaceutics ;14,1:118 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Đo lường độ thẩm thấu 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngTacrolimus Thuốc ức chế miễn dịch
Tính ổn định của các dung dịch Novelia® Bột 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Ethanol 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
Natri hyaluronat 7,35 mg
NaCl 0,9% >> 5 mL
2-8°C Không rõ
270 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Novelia® Bột 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Ethanol 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
Natri hyaluronat 6,75 mg
NaCl 0,9% >> 5 mL
2-8°C Không rõ
270 Ngày

  Mentions Légales