Cập nhật lần cuối :
03/02/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4671  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.106083

đội nghiên cứu : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Các tác giả : Bouchand C, Nguyen D, Secretan P-H, Vidal F, Guery R, Auvity S, Cohen J.F, Lanternier
Tiêu đề : Voriconazole topical cream formulation: evidence for stability and antifungal activity.
Tài liệu trích dẫn : Int J Antimicrob Agents ; 56: 106083. 2020

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng bôi daVoriconazole Thuốc chống nấm
Tính ổn định của các dung dịch Ống thuốc mỡ bằng nhôm Lọ thuốc tiêm 1 g
® = Accord
Excipial hydrocrème® >> 100 g
4-8°C Tránh ánh sáng
90 Ngày

  Mentions Légales