Cập nhật lần cuối :
19/09/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4665  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : LEMTRADA 12 mg concentrate for solution for infusion - Summary of Product Characteristics. Updated 24-Sep-2021
Tài liệu trích dẫn : Sanofi Aventis 2021

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAlemtuzumab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0.1 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
8 Giờ

  Mentions Légales