Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4661  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Angers - University Hospital of Angers, Pharmacy Department
Các tác giả : Bourcier B, Lagarce R, Lebreton V.
Tiêu đề : Stability of a high-concentrated aqueous solution of idarubicin stored in a polypropylene syringe for transarterial chemoembolization
Tài liệu trích dẫn : J Pharm Biomed Anal 2022

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Khối phổ (HPLC-MS)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmIdarubicin hydrochloride Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 4 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
7 Ngày

  Mentions Légales