Cập nhật lần cuối :
17/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4653  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2018-001841

đội nghiên cứu : Nijmegen - University Hospital Nijmegen St Radboud, Department of Clinical Pharmacy
Các tác giả : Jansen MMPM, van Waas VPH, Verzijl JM, Burger D.
Tiêu đề : Development of a sterile morphine hydrogel for the local treatment of painful skin ulcers.
Tài liệu trích dẫn : EJHP ; 28: 331-335. 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng bôi daMorphine hydrochloride Thuốc giảm đau
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Bột 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Glycerin 1 g
Natri carboxymethylcellulose 3,75 mg
Nước pha tiêm >> 5g
15-25°C Ánh sáng
1095 Ngày

  Mentions Légales