Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4648  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi. org/10.1371/journal.pone.0260279

đội nghiên cứu : Montreal - Centre hospitalier Sainte Justine
Các tác giả : Coache D, Friciu M, Roullin G, Boule M, Forest J-M, Leclair G.
Tiêu đề : Stability evaluation of compounded clonidine hydrochloride oral liquids based on a solidphase extraction HPLC-UV method.
Tài liệu trích dẫn : PlosOne 16(11): e0260279. 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngClonidine hydrochloride Thuốc hạ huyết áp
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 1.2 mg
® = Mint Pharmaceutical
Orablend® >> 60 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 1.2 mg
® = Teva
Orablend® >> 60 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày

  Mentions Légales