Cập nhật lần cuối :
26/09/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4645  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : 10.1093/jacamr/dlab141

đội nghiên cứu : Birmingham - Sandwell and West Birmingham NHS Trust, Birmingham
Các tác giả : Jamieson C, Drummond F, Hill T, Ozolina L, Gilchrist M, Seaton R.A, Santillo M, Wilkinson A-S, Allwood M.C.
Tiêu đề : Assessment of ceftolozane/tazobactam stability in elastomeric devices and suitability for continuous infusion via outpatient parenteral antimicrobial therapy.
Tài liệu trích dẫn : JAC Antimicrob Resist 2021

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng C+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đếm tiểu phân 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmCeftolozane / tazobactam Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 32°C Tránh ánh sáng
18 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 8°C Tránh ánh sáng
8 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 32°C Tránh ánh sáng
18 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 8°C Tránh ánh sáng
8 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi silicone NaCl 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 32°C Tránh ánh sáng
18 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi silicone NaCl 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 8°C Tránh ánh sáng
8 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi silicone NaCl 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 32°C Tránh ánh sáng
18 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi silicone NaCl 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 8°C Tránh ánh sáng
8 Ngày

  Mentions Légales