Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4643  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : 10.1136/ejhpharm-2021-002940

đội nghiên cứu : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Các tác giả : Catry E, Colsoul M-L, Closset M, Nyssen C, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Hecq J-D, Galanti L.
Tiêu đề : Evaluation of 30-day stability of morphine hydrochloride and clonidine at high and low concentrations in polypropylene syringes.
Tài liệu trích dẫn : EJHP 2021

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục Soi kính hiển vi 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Độ lặp lại/phạm vi tiêu chuẩn: các kết quả không được cung cấp hoặc nằm ngoài các giới hạn cố định

Danh sách các chất
Dạng tiêmClonidine hydrochloride Thuốc hạ huyết áp
Dạng tiêmMorphine hydrochloride Thuốc giảm đau
Độ ổn định khi trộn lẫn
ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 2-8°C Không rõ
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 0,417 mg/ml
Dạng tiêm Clonidine hydrochloride 0,003 mg/ml
30 Ngày
ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 2-8°C Không rõ
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 4,3 mg/ml
Dạng tiêm Clonidine hydrochloride 0,032 mg/ml
30 Ngày

  Mentions Légales