Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4638  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Montreal - Faculté de pharmacie, Université de Montréal
Các tác giả : St-Jean I, Friciu M, Monfort A, MacMahon J, Forest J-M, Walker S, Leclair G.
Tiêu đề : Stability of Extemporaneously Compounded Suspensions of Trimethoprim and Sulfamethoxazole in Amber Plastic Bottles and Amber Plastic Syringes.
Tài liệu trích dẫn : Can J Hosp Pharm 2021;74(4):327-33 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngCo-trimoxazole Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
25°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
25°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
5°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
5°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
25°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
25°C Tránh ánh sáng
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
5°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
5°C Tránh ánh sáng
90 Ngày

  Mentions Légales