Cập nhật lần cuối :
01/07/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4629  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Pemetrexed Sandoz - Summary of Product Characteristics (SmPc)
Tài liệu trích dẫn : Sandoz 2021

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmPemetrexed disodium hemipentahydrate Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 7,5 >>12 mg/mL 2-8°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 7,5 >>12 mg/mL 25°C Tránh ánh sáng
7 Ngày

  Mentions Légales