Cập nhật lần cuối :
28/02/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4627  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1007/s12325-018-0851-5

đội nghiên cứu : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Các tác giả : Park D, Yun J, Hwang S-J, Park SJ.
Tiêu đề : Evaluation of Physicochemical and Biological Stability of 36-Months-Aged SB5 (Adalimumab Biosimilar) for 4 Weeks at Room Temperature.
Tài liệu trích dẫn : Adv Ther 36:442–450 2019

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+
Độ ổn định vật lý : 
Đo độ đục Protein: Sắc ký theo loại cỡ 
Độ ổn định hóa học : 
Protein: sắc ký trao đổi ion
điện di mao quản
Các phương pháp khác : 
Các protein: hoạt tính sinh học 
Các nhận xét : 
Các protein: hoạt tính sinh học bằng nuôi cấy tế bào

Danh sách các chất
Dạng tiêmAdalimumab Thuốc ức chế miễn dịch
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Không 50 mg/ml 23-27°C Ánh sáng
28 Ngày
Biosimilar

  Mentions Légales