Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4616  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics13081267

đội nghiên cứu : Tokyo - National Center for Child Health and Development
Các tác giả : Saito J, Yoshikawa N, Hanawa T, Ozawa A, Matsumoto T, Harada T, Iwahashi K, Nakamura H, Yamatani A.
Tiêu đề : Stability of Hydrocortisone in Oral Powder Form Compounded for Pediatric Patients in Japan.
Tài liệu trích dẫn : Pharmaceutics ; 13, 1267. 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Túi giấyHydrocortisone Thuốc chống viêm
Tính ổn định của các dung dịch Các viên nén 20 mg
Cortril®
Lactose >> 1 g
23-27°C Tránh ánh sáng
12 Ngày

  Mentions Légales