Cập nhật lần cuối :
01/07/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4582  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/87551225211015566

đội nghiên cứu : Marseille - Hôpital de la Conception
Các tác giả : Brun D, Curti C, Lamy E, Jean C, Bertault-Përez P, Broggi J, Tintori G, Vanelle P.
Tiêu đề : Beyond-Use Dates Assignment for Pharmaceutical Preparations: Example of Low-Dose Amiodarone Capsules.
Tài liệu trích dẫn : J Pharm Technol 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Viên nangAmiodarone hydrochloride Thuốc chống loạn nhịp
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 5 mg
Amiodarone
Cellulose vi tinh thể >>
25°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 20 mg
Amiodarone
Cellulose vi tinh thể >>
25°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 50 mg
Amiodarone
Cellulose vi tinh thể >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày

  Mentions Légales