Cập nhật lần cuối :
03/02/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4571  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Levosimendan (Simdax 2.5 mg/ml) - Summary of Product Characteristics
Tài liệu trích dẫn : Orion Pharma 2010

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmDigoxin Thuốc trợ tim
Tương thích 250 µg/ml + Dạng tiêmLevosimendan 0,025 & 0,05 mg/ml
Dạng tiêmFurosemide Thuốc lợi tiểu
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLevosimendan 0,025 & 0,05 mg/ml
Dạng tiêmLevosimendan Khác
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Glucose 5% 0,025 & 0,05 mg/ml 2-8°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Glucose 5% 0,025 & 0,05 mg/ml 25°C Không rõ
24 Giờ
Tương thích 0,025 & 0,05 mg/ml + Dạng tiêmDigoxin 250 µg/ml
Tương thích 0,025 & 0,05 mg/ml + Dạng tiêmFurosemide 10 mg/ml
Tương thích 0,025 & 0,05 mg/ml + Dạng tiêmNitroglycerin 0,1 mg/ml
Dạng tiêmNitroglycerin Thuốc giãn mạch
Tương thích 0,1 mg/ml + Dạng tiêmLevosimendan 0,025 & 0,05 mg/ml

  Mentions Légales