Cập nhật lần cuối :
16/07/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4546  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2020-002620

đội nghiên cứu : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Các tác giả : Vidal F, Cotteret C, Negbane A, Sebti M, Hinterlang M, Cisternino S, Schlatter J.
Tiêu đề : Stability of pemetrexed diarginine concentrates for solution in vials and diluted in 0.9% sodium chloride and dextrose 5% polyolefin infusion bags.
Tài liệu trích dẫn : EJHP 2021

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Các sản phẩm phân hủy được phát hiện nhưng không thể định lượng

Danh sách các chất
Dạng tiêmPemetrexed diarginine Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Không 25 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Không 25 mg/ml 22-25°C Ánh sáng
1 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 12 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
4 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 12 mg/ml 22-25°C Ánh sáng
1 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 4,9 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
4 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 4,9 mg/ml 22-25°C Ánh sáng
1 Ngày

  Mentions Légales