Cập nhật lần cuối :
18/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 3539  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Tài liệu trích dẫn : The Medecines Company 2013

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAlteplase Thuốc tan huyết khối
Không tương thích + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmAmiodarone hydrochloride Thuốc chống loạn nhịp
Không tương thích + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmAmphotericin B Thuốc chống nấm
Không tương thích + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmBivalirudin Thuốc chống đông
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Nước cất pha tiêm 50 mg/ml 2-8°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 5 mg/ml 25°C Không rõ
24 Giờ
Không tương thích + Dạng tiêmAlteplase
Không tương thích + Dạng tiêmAmiodarone hydrochloride
Không tương thích + Dạng tiêmAmphotericin B
Không tương thích + Dạng tiêmChlorpromazine hydrochloride
Không tương thích + Dạng tiêmDiazepam
Tương thích + Dạng tiêmDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Không tương thích + Dạng tiêmDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Tương thích + Dạng tiêmFamotidine 2 mg/ml
Không tương thích + Dạng tiêmFamotidine 10 mg/ml
Không tương thích + Dạng tiêmHaloperidol lactate 5 mg/ml
Tương thích + Dạng tiêmHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Không tương thích + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Tương thích + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Tương thích + Dạng tiêmLorazepam 0.5 mg/ml
Không tương thích + Dạng tiêmLorazepam 2 mg/ml
Không tương thích + Dạng tiêmProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Không tương thích + Dạng tiêmPromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Tương thích + Dạng tiêmPromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Không tương thích + Dạng tiêmReteplase
Không tương thích + Dạng tiêmStreptokinase
Không tương thích + Dạng tiêmVancomycin hydrochloride
Dạng tiêmChlorpromazine hydrochloride Thuốc giải lo âu
Không tương thích + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmDiazepam Thuốc giải lo âu
Không tương thích + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmDobutamine hydrochloride Thuốc trợ tim
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Không tương thích 12.5 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmFamotidine Thuốc kháng histamin H2
Không tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmHaloperidol lactate Thuốc an thần
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Tương thích 0.2 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmLabetalol hydrochloride Thuốc chẹn beta giao cảm
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmLorazepam Thuốc giải lo âu
Tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Không tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmProchlorperazine edysilate Thuốc an thần
Không tương thích 25 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmPromethazine hydrochloride Thuốc kháng histamin H1
Không tương thích 25 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmReteplase Thuốc tan huyết khối
Không tương thích + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmStreptokinase Thuốc tan huyết khối
Không tương thích + Dạng tiêmBivalirudin
Dạng tiêmVancomycin hydrochloride Kháng sinh
Không tương thích + Dạng tiêmBivalirudin

  Mentions Légales