Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 3539  
τύπος : Εργαστήριο

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς :
τίτλος : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
αριθμός : The Medecines Company 2013

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAlteplase Θρομβολυτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοAmiodarone hydrochloride Αντιαρρυθμικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοAmphotericin B Αντιμυκητικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοBivalirudin Αντιπηκτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Ενέσιμο ύδωρ 50 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Ασύμβατες + ΕνέσιμοAlteplase
Ασύμβατες + ΕνέσιμοAmiodarone hydrochloride
Ασύμβατες + ΕνέσιμοAmphotericin B
Ασύμβατες + ΕνέσιμοChlorpromazine hydrochloride
Ασύμβατες + ΕνέσιμοDiazepam
Σύμφωνος + ΕνέσιμοDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Ασύμβατες + ΕνέσιμοDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Σύμφωνος + ΕνέσιμοFamotidine 2 mg/ml
Ασύμβατες + ΕνέσιμοFamotidine 10 mg/ml
Ασύμβατες + ΕνέσιμοHaloperidol lactate 5 mg/ml
Σύμφωνος + ΕνέσιμοHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Ασύμβατες + ΕνέσιμοLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Σύμφωνος + ΕνέσιμοLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Σύμφωνος + ΕνέσιμοLorazepam 0.5 mg/ml
Ασύμβατες + ΕνέσιμοLorazepam 2 mg/ml
Ασύμβατες + ΕνέσιμοProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Ασύμβατες + ΕνέσιμοPromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Σύμφωνος + ΕνέσιμοPromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Ασύμβατες + ΕνέσιμοReteplase
Ασύμβατες + ΕνέσιμοStreptokinase
Ασύμβατες + ΕνέσιμοVancomycin hydrochloride
ΕνέσιμοChlorpromazine hydrochloride Αγχολυτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοDiazepam Αγχολυτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοDobutamine hydrochloride Καρδιοτονωτικό
Σύμφωνος 4 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
Ασύμβατες 12.5 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοFamotidine Αντι-ισταμινικό (H2)
Ασύμβατες 10 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοHaloperidol lactate Νευροληπτικό
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
Σύμφωνος 0.2 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοLabetalol hydrochloride β-αναστολέας
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοLorazepam Αγχολυτικό
Σύμφωνος 0.5 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
Ασύμβατες 2 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοProchlorperazine edysilate Νευροληπτικό
Ασύμβατες 25 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοPromethazine hydrochloride Αντι-ισταμινικό (H1)
Ασύμβατες 25 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοReteplase Θρομβολυτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοStreptokinase Θρομβολυτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοBivalirudin
ΕνέσιμοVancomycin hydrochloride Αντιβιοτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοBivalirudin

  Mentions Légales