Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 31  
Loại : Tạp chí PC : 0.0006830601092896 

đội nghiên cứu : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Các tác giả : Zhang Y, Xu QA, Trissel LA, Gilbert DL.
Tiêu đề : Physical and chemical stability of methotrexate sodium, cytarabine, and hydrocortisone sodium succinate in Elliott’s B solution.
Tài liệu trích dẫn : Hosp Pharm ; 31: 965-970. 1996

Mức độ chứng cứ : 
JOKER
Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+ Methotrexate sodium
Cấp độ bằng chứng A+ Cytarabine
Cấp độ bằng chứng B+ Hydrocortisone sodium succinate
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)Methotrexate sodium
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầuMethotrexate sodium
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)Cytarabine
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầuCytarabine
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)Hydrocortisone sodium succinate
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầuHydrocortisone sodium succinate
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủyMethotrexate sodium
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủyCytarabine
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủyHydrocortisone sodium succinate

Danh sách các chất
Dạng tiêmCytarabine Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Dung dịch Elliott’s B 3 mg/ml 23°C Không rõ
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Dung dịch Elliott’s B 3 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Dung dịch Elliott’s B 3 mg/ml 23°C Không rõ
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Dung dịch Elliott’s B 3 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
48 Giờ
Dạng tiêmHydrocortisone sodium succinate Thuốc chống viêm
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Dung dịch Elliott’s B 2 mg/ml 23°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Dung dịch Elliott’s B 2 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Dung dịch Elliott’s B 2 mg/ml 23°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Dung dịch Elliott’s B 2 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
48 Giờ
Dạng tiêmMethotrexate sodium Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Dung dịch Elliott’s B 2 mg/ml 23°C Không rõ
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Dung dịch Elliott’s B 2 mg/ml 4°C Không rõ
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Dung dịch Elliott’s B 2 mg/ml 23°C Không rõ
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Dung dịch Elliott’s B 2 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
48 Giờ

  Mentions Légales